Obecné informace a povinné údaje

Obecné informace a povinné údaje

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost a s tím spojenou návštěvu našich webových stránek nebo navázání kontaktu.

Pura Hotels GmbH bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a zacházíme s nimi odpovědně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů, zejména s požadavky evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Následující informace Vám poskytnou přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web nebo nás kontaktujete. Vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, k čemu je používáme a jak a za jakým účelem se to děje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy vyhovovalo zákonným požadavkům. To může být nutné například v důsledku integrace nové technické služby zde na webových stránkách.

 

Odpovědnost za sběr a zpracování údajů

Osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

Pura Hotels GmbH | Bächelweg 8a | 01814 Bad Schandau OT Krippen
Telefon: +49 (0) 35028 - 86 90 0 | E-mail: info@pura-hotels.de

Jednatel: Ralf Thiele | Zápis v obchodním rejstříku: HRB 26269 | Rejstříkový soud: Dresden
DIČ: DE 263407091

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

Kontakt:

V zájmu ochrany práv na ochranu údajů jmenovala naše společnost externího pověřence pro ochranu údajů:

Pan Dirk R. Oswald
goldmarie e. Kfm. | Parkstraße 44 | 09120 Chemnitz

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, ohledně informací o Vašich údajích, za účelem opravy, blokování nebo vymazání Vašich údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese datenschutz@pura-hotels.de

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Sběr a zpracování osobních údajů

Sběr osobních údajů

Na jedné straně jsou Vaše údaje shromažďovány na základě toho, že nám je sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnoceno Vaše chování při surfování. To mohou provádět poskytovatelé třetích stran, zejména pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k Vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Využití osobních údajů

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. Další data můžou být použita pro analýzu chování uživatele.

Osobní údaje, které poskytnete, používáme k zodpovězení Vašich dotazů, které nám můžete zaslat prostřednictvím našich kontaktních, poptávkových nebo rezervačních formulářů, ke zpracování s Vámi uzavřených smluv nebo k tomu, abychom Vám umožnili přístup k určitým informacím nebo nabídkám.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V rámci GDPR máte nárok na takzvaná práva subjektu údajů, jsou-li splněny jejich podmínky.

Ta blíže zahrnují:

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje neformální e-mail na adresu info@pura-hotels.de. Zákonnost zpracování údajů prováděného do okamžiku odstoupení zůstává odvoláním nedotčena.

Informace, zablokování, výmaz

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impressum.

Právo na přenositelnost údajů

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na jejich automatické předání Vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z Vaší konkrétní situace. V případě, že budete chtít využít svého práva vznést námitku, postačuje e-mail na adresu info@pura-hotels.de. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, nebudeme-li moci prokázat závažné legitimní důvody, které by převážily Vaše zájmy, práva a svobody.

Tato a další práva subjektu údajů jsou konkrétně právo na

 • odvolání jakéhokoli souhlasu, který nám byl udělen v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. 1, kdykoli v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.
 • informace o Vašich údajích, které máme uloženy v souladu s čl. 15 GDPR,
 • oprava nesprávných údajů v souladu s čl.16 GDPR,
 • vymazání námi uložených údajů v souladu s čl. 17 GDPR,
 • omezení zpracování námi uložených údajů v souladu s čl.18 GDPR,
 • přenositelnost údajů v souladu s čl.20 GDPR,
 • námitka podle čl. 21 GDPR
 • stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

Navázání kontaktu

Shromažďování a zpracování osobních údajů zákazníků a údajů ze smlouvy

Pokud nám zašlete dotazy, např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, Vaše údaje budeme ukládat pro účely zpracování Vaší žádosti, Vašeho požadavku a pro případ následných dotazů. Bez Vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na Vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Je-li cílem Vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem čl.6 odst.1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budeme uchovávat, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte Váš souhlas s jejich ukládáním či nezanikne účel pro jejich ukládání (např. po zpracování Vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Přenos osobních údajů při uzavírání smlouvy o službách

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například finanční instituci pověřené zpracováním plateb. K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, např. pro reklamní účely. Podkladem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Newsletter

Chcete-li dostávat informační newslettery nabízené na webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací, abychom Vás mohli v případě potřeby osobně kontaktovat a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů, které jste zadali, probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru nebo zasláním zprávy na adresu info@pura-hotels.de. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením souhlasu nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budeme uchovávat, dokud neodhlásíte odběr zpravodaje, a budou odstraněny poté, co se z odběru zpravodaje odhlásíte. Toto nemá vliv na údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. pro plnění smlouvy v souvislosti s rezervací hotelu).

Soubory protokolu serveru

Pura Hotels GmbH automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč předává, do svých souborů protokolu serveru. To jsou:

 • Typ / verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL referrer (dříve navštívená stránka)
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
 • Čas požadavku serveru

Tyto údaje nejsou přiřaditelné žádné konkrétní osobě. Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat; data budou také vymazána po statistické analýze. Právním základem je čl.6 odst.1 písm. f GDPR.

Cookies

Některé z webových stránek používají takzvané cookies. Tyto soubory nezpůsobují žádné poškození počítače a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka pro Vás jako uživatele přívětivější a bezpečnější a efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a uloženy ve Vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po Vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve Vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete, se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu Vašeho chování při serfování), budou v tomto prohlášení o ochraně údajů zmíněna samostatně.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude Vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA zkrácena. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plug-in prohlížeče Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Googlu můžete také zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování osobních údajů Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování Vašich osobních údajů. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování Vašich osobních údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivovat Google Analytics

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů o objednávce Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů o objednávkách se společností Google a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých orgánů pro ochranu osobních údajů.

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Web Fonts, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte Váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že jste na náš web vstoupili prostřednictvím Vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, bude Váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Google Maps je používáno v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Datenschutzeinstellungen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in unserer Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Neben der Verarbeitung technisch notwendiger Informationen, um die Webseite korrekt auszuliefern, verwenden wir auch folgende Cookies bzw. den lokalen Speicher Ihres Browsers im Rahmen Ihrer Einwilligung.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.