Olympiabrunnen

Olympiabrunnen

Olympijská Fontána | Olympic Fountain

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen können Sie diese Inhalte (Youtube oder Google Map) nicht sehen.

Olympiabrunnen

In Gedenken an Rudolf Sendig – mutiger Visionär und Ehrenbürger von Bad Schandau

Das Parkhotel Bad Schandau darf auf eine einzigartige und wechselvolle Geschichte zurückblicken. Sie geht auf eine der historisch bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt Bad Schandau zurück: Rudolf Sendig. Ende des 19. Jahrhunderts prägte er mit seinem unvergleichlichen Engagement die Entwicklung des Ortes zu einem heute noch herausragenden Kur- und Erholungsort. Er gilt auch als Begründer des modernen Tourismus in der Stadt.

Geboren 1848 in Breslau als Kind einer Dresdner Kaufmannsfamilie, kam er 1871 das erste Mal nach Bad Schandau und arbeitete hier in der Hotellerie. Neben mehreren Villen, die er für touristische Zwecke in der Folge gepachtet hatte oder erbauen ließ (1880 als „Villa Quisisana“ die heutige Villa Sendig), gab er 1882 den Auftrag an den Gartenbauingenieur Bertram aus Dresden zur Anlegung des hier noch immer befindlichen „Sendigparks“. 1883 wurde eine Sandsteinskulptur von König Albert enthüllt und eine Wandelhalle sowie der Porticus erbaut. Nachdem Rudolf Sendig 1884 eine Audienz bei der russischen Kaiserin in Petersburg gewährt wurde, erfolgte 1884 die Einweihung der „Russischen Villa“ als Offizierskurhaus nach Plänen von Prof. Arnold aus Dresden. 1887/1888 wurde dann die heute im Zentrum des Hotelkomplexes gelegene „Königsvilla“ nach Plänen der Architekten Hähnel und Drechsler und Baumeister Sänger erbaut und nach und nach ergänzt. Der Gedanke eines erholsamen, kultivierten Tourismus prägte Sendigs Aktivitäten. Später folgten weitere Zukäufe und Übernahmen von Hotels in Bad Schandau und auch Dresden. Mit der Europäischer Hof AG hatte er nunmehr ein beeindruckendes Imperium geschaffen.

Zum 25. Jahrestag seines Wirkens in Bad Schandau schenkte er 1896 der Stadt den „Sendigbrunnen“ auf dem Marktplatz, worauf hin sogar eine Straße nach ihm benannt wurde und er die Ehrenbürgerwürde erhielt. Nach der Jahrhundertwende entstand ab 1903 auf der oberhalb Bad Schandaus gelegenen Ostrauer Scheibe eine Villenkolonie im Landhausstil. Diese ließ Sendig 1904 mit dem einzigartigen elektrischen Personenaufzug erschließen, der 1997 als „Größte Kerze der Welt“ ins Guinessbuch der Rekorde eingetragen wurde. Doch er hatte noch viel Größeres vor: auf einem dort gelegenen Gelände von rund 500.000 m² plante er einen Weltsportplatz mit Luftschiffhafen, dessen Bedeutung für ganz Sachsen herausragend gewesen wäre. Es existierten dazu bereits konkrete Pläne: neben Klubhäusern mit Bädern, Sporthotels und einer 4 km langen Rennstrecke für den Automobilsport sollte ein zweiter, größerer Aufzug und eine weitere Zufahrtsstraße gebaut werden. Doch es kam leider anders: der Ausbruch des 1. Weltkrieges machte alle Pläne zunichte. Die prägende Figur des Hotelgewerbes verfasste 1921 noch ein „fröhliches Vermächtnis“ seiner Tätigkeit unter dem Titel: „Im Hotel. Diskrete Indiskretionen“, bevor er 80jährig 1928 hier im Ort starb. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof. Sein Wirken bleibt jedoch unvergessen: zu sehen an vielen Gebäuden im Ort wie auch hier im Parkhotel.

Als die Bildhauerin Romy Kumann den Auftrag erhielt, für ihre Meisterarbeit eine neue, lebensgroße Brunnenfigur für das heutige Parkhotel zu konzipieren, war sofort der Gedanke da, symbolisch wie allegorisch auf dessen historischen Hintergrund und die Person Rudolf Sendig Bezug zu nehmen. Eine Figur im Stil der griechischen Antike, wie sie bereits früher den Park geziert hatten, sollte es sein. Der von Sendig geplante Weltsportplatz war Ausgangspunkt für die Überlegungen, eine Fackelträgerin zu wählen, die als Zeichen der Völkerverständigung den Gedanken des friedlichen sportlichen Wettkampfes in die Welt trägt. Das Postament ziert ein Medaillon mit dem Abbild Rudolf Sendigs. Der Blick der Figur geht in Richtung des Aufzugs zur Ostrauer Höhe, auf der der Weltsportplatz geplant war. Die Betreuung der Meisterarbeit übernahm der Obermeister des Steinbildhauer- und Steinmetzhandwerks Dresden, Steinmetz- und Bildhauermeister Herr Gabriel Heimann aus Pirna.

Dieser Brunnen, eingeweiht im Herbst 2021, soll Rudolf Sendig und seinen mutigen Visionen gewidmet sein. Denn auch heute ist es unerlässlich zu träumen, neue Ideen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Olympijská Fontána

Na památku Rudolfa Sendiga – odvážného vizionáře a čestného občana města Bad Schandau

Parkhotel Bad Schandau se může pochlubit jedinečnou a bohatou historií. Ta je spojena s historicky významnou osobností města Bad Schandau: Rudolfem Sendigem. Ten se na konci 19. století svým fantastickým úsilím zasadil o vývoj obce do dnešní podoby vynikajícího lázeňského a rekreačního místa. Je považován za zakladatele moderního turismu ve městě.

Narodil se v roce 1848 ve Vratislavi do drážďanské kupecké rodiny. V roce 1871 přišel poprvé do Bad Schandau (Žandov), kde pracoval v hoteliérství. Později pronajal anebo nechal vybudovat několik vil pro turistické účely (v roce 1880 původní „Vila Quisisana“, dnes Vila Sendig) a v roce 1882 objednal u zahradního architekta Bertrama z Drážďan založení „Sendigova parku“, který je součástí města dodnes. V roce 1883 byla odhalena pískovcová socha krále Alberta a vybudována promenáda a sloupová hala, tzv. portikus. Když byl Rudolf Sendig v roce 1884 poctěn audiencí u ruské císařovny v Petrohradě, následovalo v témže roce slavnostní otevření „Ruské vily“ vybudované podle plánů prof. Arnolda z Drážďan, která sloužila jako lázeňský dům pro důstojníky. Na přelomu let 1887/1888 pak byla podle plánů architektů Hähnela a Drechslera a stavitele Sängera postavena „Královská vila“, která dnes stojí uprostřed hotelového komplexu a která byla postupem času rozšiřována. Sendigovy aktivity formovala myšlenka rekreačního, stylového turismu. Pak následovaly další koupě a převzetí hotelů v Bad Schandau, ale i v Drážďanech. Se společností Europäischer Hof AG tak vytvořil obdivuhodné impérium.

K 25. výročí svého působení v Bad Schandau daroval městu v roce 1896 „Sendigovu kašnu“ na náměstí. V návaznosti na to po něm byla dokonce pojmenována i jedna ulice a bylo mu uděleno čestné občanství. Po přelomu století vznikala od roku 1903 v místech Ostrauer Scheibe ležícím nad městem Bad Schandau vilová kolonie tvořená stavbami ve venkovském stylu. Toto místo nechal Sendig v roce 1904 zpřístupnit unikátním elektrickým osobním výtahem, který byl v roce 1997 zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako „největší svíčka světa“. Zamýšlel ovšem ještě něco velkolepějšího: na ploše o velikosti cca 500 000 m² plánoval vybudovat světové sportoviště s přístavištěm pro vzducholodě, jehož význam by byl obrovský pro celé Sasko. Už na to dokonce existovaly i první konkrétní projekty: vedle kluboven s lázněmi, sportovními hotely a 4 km dlouhou závodní dráhou pro automobilový sport měl být zřízen druhý, větší výtah a další příjezdová silnice. Situace se ale bohužel vyvinula jinak: vypuknutí 1. světové války všechny tyto plány zhatilo. V roce 1921 tato výrazná osobnost z oblasti hotelnictví sepsala „radostný odkaz“ své činnosti pod názvem: „V hotelu. Diskrétní nediskrétnosti“. Rudolf Sendig zemřel v Bad Schandau v roce 1928, bylo mu 80 let. Jeho hrob se nachází na drážďanském hřbitově Trinitatisfriedhof. Jeho činy však zůstávají nezapomenuty: jsou vidět na mnoha budovách ve městě, ale i zde v Parkhotelu.

Když sochařka Romy Kumann dostala objednávku navrhnout pro svou mistrovskou práci novou figuru pro kašnu v životní velikosti pro dnešní Parkhotel, byla tu hned nasnadě myšlenka symbolicky i alegoricky odkázat na historické pozadí kašny a osobu Rudolfa Sendiga. Mělo jít o figuru ve stylu řecké antiky, která tento park zdobila již v minulosti. Sendigem plánované světové sportoviště bylo výchozím bodem úvah zvolit postavu ženy nesoucí pochodeň, která coby symbol dorozumění mezi národy nese do světa myšlenku přátelského sportovního utkání. Podstavec zdobí medailon s portrétem Rudolfa Sendiga. Socha se dívá směrem k výtahu mířícímu do výšin městské části Ostrau, kde mělo podle plánů vzniknout ono světové sportoviště. Dohled nad mistrovskou prací převzal vrchní mistr sochařského a kamenického cechu Drážďany, kamenický a sochařský mistr pan Gabriel Heimann z Pirny.

Tato kašna vysvěcená na podzim roku 2021 má být věnována osobnosti Rudolfa Sendiga a jeho odvážným vizím. Neboť i dnes je bezpodmínečně nutné snít, rozvíjet nové ideje, převzít odpovědnost a optimisticky hledět do budoucnosti.

Olympic Fountain

In memory of Rudolf Sendig – A bold visionary and honorary citizen of Bad Schandau

The Parkhotel Bad Schandau boasts a unique and varied history, dating back to one of Bad Schandau’s most influential figures: Rudolf Sendig. In the late 19th century, it was his unparalleled commitment and dedication that saw the town develop into what continues to be a prominent health and recreational resort. He is also considered to be the founder of modern tourism in the town.

Born in what is today Wrocław, Poland, in 1848 as the son of a Dresden merchant family, he first came to Bad Schandau in 1871, working in the hotel industry here. In addition to several villas that he had consequently rented or had built for tourism purposes (the modern-day Villa Sendig as ‘Villa Quisisanain 1880), he contracted Dresden-based landscape engineer Bertram, in 1882, to create the ‘Sendigpark’ that today continues to exist here. In 1883, a sandstone sculpture of King Albert was unveiled, and a covered walk and portico constructed. After Rudolf Sendig was granted an audience with the Russian empress in St Petersburg in 1884, the ‘Russian Villa’, designed by Prof Arnold from Dresden, was inaugurated that same year as a health resort for military officers. Based on plans by architects Hähnel and Drechsler and master builder Sänger, the ‘royal villa’ that now sits at the heart of the hotel complex was built in 1887/ 1888 and gradually extended. Sendig’s activities revolved around the idea of restorative, civilised tourism. He later purchased and took over additional hotels in both Bad Schandau and Dresden, creating an impressive empire in the form of Europäische Hof AG.

To mark the 25th anniversary of his work in Bad Schandau in 1896, he gifted the town the ‘Sendig fountain’ at its market square, whereupon he even had a street named after him and was made an honorary citizen. After the turn of the century, in 1903, a colony of country-style villas began emerging on the ‘Ostrauer Scheibe’ plateau above Bad Schandau. Sendig enabled access to this colony by building a unique electric elevator in 1904; in 1997, it was entered in the Guinness Book of Records as ‘the world’s largest candle’. But Sendig had something much bigger in store: On a block of land spanning some 500,000 sq m, he envisaged creating a global sporting ground with airship port, which would have been hugely important for all of Saxony. And there were already concrete plans in place: In addition to clubhouses with bathrooms, sports hotels and a 4-km race track for motorsport, there was to be a second, larger elevator and another access road. But it was sadly not to be, with the outbreak of World War I rendering all plans null and void. In 1921, the influential figure of the hotel industry penned a ‘lighthearted legacy’ of his work, entitled In the hotel. Discreet Indiscretions, before dying here in 1928 at the age of eighty. His gravesite is located at Dresden’s Trinitatisfriedhof cemetery. But his work has not been forgotten, with evidence of it still to be found in many local buildings, including here at the Parkhotel.

When sculptress Romy Kumann was commissioned to design a new, life-size fountain statue for the modern-day Parkhotel as part of her work to obtain master status, her immediate thought was to make a symbolic and allegorical reference to its background and the figure of Rudolf Sendig. It would be a statue crafted in ancient Greek style, just like those that had previously adorned the park. The global sporting ground planned by Sendig was the catalyst for discussions on choosing a female torch-bearer to convey to the world, as a symbol of international understanding, the notion of peaceful sporting competitions. The pedestal is adorned with a plaque bearing a picture of Rudolf Sendig. The statue gazes out towards the elevator leading up to the Ostrau plateau, where the global sporting ground had been planned. The sculpture work was supervised by the head of the Dresden sculpting and stonemasonry craft guild, master stonemason and sculptor Mr Gabriel Heimann from Pirna.

This fountain, inaugurated in autumn 2021, is to be dedicated to Rudolf Sendig and his bold visions. Because, to this day, it is still essential to dream, to develop new ideas, to take responsibility, and to look to the future with optimism.

Angebote

Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer aktuellen Angebote.

Ph forsthaus jubilaeumslogo-25-jahre

25 Jahre ... Happy Birthday, Forsthaus!
Urlaub zum Geburtstagspreis - 25% sparen - Nur für kurze Zeit!

Yoga intensivwoche bad schandau quer

NEU "Es liegt was in der Luft..."
Atmen Sie tief durch... in der Natur und bei speziellen Sauerstoffanwendungen

Fotolia 76068626 L

"Wir Zwei..."
im Herzen der Sächsischen Schweiz mit Genuss und Wellness im Parkhotel in Bad Schandau

DianayJuan ocho

Herbst-Tango #1 2022
Feuriger Herbst-Tango zwischen Elbe und Sandsteinfelsenwelt...

Forsthaus

Kurzurlaub 2022
Unser Angebotsklassiker ab 5 Nächten!

MalerwegWanderweg523x338

Wandern & mehr im Kirnitzschtal 2022
... für Ihre individuelle Wanderwoche in der Sächsischen Schweiz

Forsthaus - Zimmerbeispiele (DZ Detail Lesen)

Entspannt abschalten 2022
... und im Kirnitzschtal das süße Nichts-tun genießen

AdobeStock 219403295winyu 50

Silvester 2022
... im Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz

Datenschutzeinstellungen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in unserer Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Neben der Verarbeitung technisch notwendiger Informationen, um die Webseite korrekt auszuliefern, verwenden wir auch folgende Cookies bzw. den lokalen Speicher Ihres Browsers im Rahmen Ihrer Einwilligung.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.

Goolge Maps wird benötigt um einige Informationen für Sie darzustellen - unter anderem den Punkt Anfahrt.

Google Analytics benutzen wir, um die Seitenbesuche und das Verhalten der Besucher auf unserer Internetseite zu analysieren. Wir empfehlen Ihnen, Analytics zu aktivieren, um Ihnen auch in Zukunft ein bestmögliches Online-Angebot bieten zu können.

Youtube benutzen wir, um Videos auf unserer Seite einzubinden.